என்ட அம்மே – பாகம் 02 – அம்மா காமக்கதைகள்

கிழத்துக் கொண்டு உள்ளே போனாது என்னா சுகம் அதுவும் அம்மா கூதியிலே அம்மாவே மகன் பூலை விட சொல்டறது இதுக்குமேல என்ன வேணும். குத்த தொடங்கினேன் இடுப்பை தூக்கி குடுத்து ஹம் ஹம் அவங்களும் இடிக்க ஆட்டம் சூடு பிடித்தது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் வெறிபிடித்த மிருகத்தை போல இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் புணர்ந்தோம். கஞ்சி பிய்த்துக் கொண்டு அடிக்க அம்மாவும் தன் பானத்தை வழிய விட்டாள்.

Read moreஎன்ட அம்மே – பாகம் 02 – அம்மா காமக்கதைகள்

A Free Slate – Session 18 – Deep in Throat

Once she arrived at her target, she took him immediately deep into her throat as she buried her nose in his pubic hair. Will gasped and the rest of us were astonished that she was able to do such a thing. She held him deep in her throat for nearly a full minute while we could hear her heavily breathing through her nose.

Then as she looked deep into his eyes she began to raise her entire head until just the very tip of his cock was on the tip of her lips and then she would again plunge him completely into her throat. Over and over her head bobbed up and down in this extreme manner. All five of us were hard as a rock just from watching her and imagining that it was us who were feeling what Will was at that very moment.

Read moreA Free Slate – Session 18 – Deep in Throat

A Free Slate – Session 09 – Very Next Day Off

“Don’t worry babe, I know it’s all yours and I’ll give it to you tomorrow morning when we talk.” With that Holly calmed down again and within one mile her head was back on the headrest and she was fast asleep.

A Free Slate – Session 10 – Flashes of Yesterday Day

A Free Slate – Session 08 – Vanishing the cunt

At home I carried her into the house. She was half awake as she nuzzled into my neck and let a sigh of contentment leave her lips. I laid her on the bed and told her I was going to get a nice hot bath ready for her. She protested, “I know I probably need a bath but I’m so tired, can’t we just go to bed?”

Read moreA Free Slate – Session 09 – Very Next Day Off

A Free Slate – Session 02 – Where is She

We became somewhat involved in various church activities and our circle of friends now included church friends as well as our work and social friends. We belonged to a local country club where we both played golf. I try to play at least once a week, Holly gets on the course one or two times a month.

A Free Slate – Session 01 – Bet for Bed

A Free Slate – Session 03 – Holy Pussy into Dirty Cunt

The club isn’t one of those super sophisticated snobbish places but it is a nice club and well maintained. It has a restaurant, bar, swimming pool and all the things you would expect.

Read moreA Free Slate – Session 02 – Where is She

Exploring pleasure – Session 16 – Ruling Barb’s Pussy


“Give me about twenty minutes to set everything up before you come down and bring some beer when you come” I sort of snapped at her. To my surprise she lowered her head and told me ok. I didn’t need twenty minutes but I wanted to make her wait as long as I could. I wanted to draw it out and make her wet thinking about what may be coming.

Exploring Pleasure – Session 15 – Ready To be Sisters sex Mastering

Exploring Pleasure – Session 17 – Feeling it in Her Throat

I had already worked out how to make a whipping post with my winch support. It had the ability to be used in different ways. On one side of post was a flat bench. It was designed to be used as a table.

Read moreExploring pleasure – Session 16 – Ruling Barb’s Pussy

Exploring Pleasure – Session 15 – Ready To be Sisters sex Mastering

I stopped reading with a hard on that would not go down. I was about take matters into hand and get some relief, when I realized I wanted to wait for the real thing tonight. I also realized at this point I was no closer to fucking

Exploring pleasure – Session 16 – Ruling Barb’s Pussy

Exploring Pleasure – Session 14 – Pierce on Pussy clit

my sister than I had been two hours before. If anything I was even more frustrated than before I started. I thought about all the things I had just read. I was trying to think if there was anything useful.

Read moreExploring Pleasure – Session 15 – Ready To be Sisters sex Mastering

Exploring pleasure – Session 12 – Awesomeness of Sis

I began to realize my sister was a submissive. Reading online about the whole BDSM world, I was surprised to find out it was not what I thought. I always thought being a submissive was the same as being a sex slave. Submissives are only there for your pleasure, at your every beck and call.

But the more I read, I realized a true submissive is all about giving up control; but only when the Dom can be trusted to not allow any real harm come to them. It’s a power play only when it is time to play. It is not something they do all the time. Most subs look and act just like everyone else. They have normal jobs, with families. Many of them are very strong and powerful men or women in the real world, but choose to be submissive in their sexual life.

Read moreExploring pleasure – Session 12 – Awesomeness of Sis

Exploring Pleasure – Session 11 – Cum Shot on Face

Once I could see she was coming down from her orgasmic high, I removed my fingers slowly from her ass and put my cock back in my pants. I stepped back ready to help her back down when I realized what a sight she was. Her mouth was open, and there was cum bubbling out of her nose and from the sides of her mouth.

Sweat covered almost all her body from the exertion. Her nipples were erect and red and her pussy was dripping all down her body as well. Her mouth closed, and she swallowed some of my cum that was left in her mouth. I heard a slight sigh escape her lips. She looked in every way a woman that was exhausted, but content. I let her down with the winch slowly getting her back on the ground.

Read moreExploring Pleasure – Session 11 – Cum Shot on Face

Exploring Pleasure – Session 08 – Is it Good with Sister

I sat in my chair, trying to make it all clear in my mind. I had the knowledge of every secret and desire of my sister. This was unreal, but it was also power. But dare I use this knowledge to my advantage? Again the guilt began to come back. I truly love my sister. I don’t want to hurt her. How will this affect our relationship?

Exploring Pleasure – Session 07 – A Magic with Sister

I had to ponder these questions before I could go any further. Several times I started to delete the private folder I had stolen from my sister. But each time I would see her in my mind’s eye being tied up and hanging upside down. I couldn’t do it. I had to know more. I knew now that no matter where this path would lead I had to go down it.

Read moreExploring Pleasure – Session 08 – Is it Good with Sister

Exploring Pleasure – Session 07 – A Magic with Sister

I watched as she carefully closed her mouth and tried to swallow. There was just too much in her mouth and a little leaked from the corner of her mouth. She almost made it, but almost didn’t count.

Exploring Pleasure – Session 06 – Revealing Secret of Sister

Exploring Pleasure – Session 08 – Is it Good with Sister

He grabbed her by the hair and pulled her to the bed then flipped her over on her stomach. He quickly tied her wrists to the headboard and spread her legs as wide as possible before tying them to the foot board. She was pleading with him.

“I am so sorry, master. I will do better next time,” I heard her whimper through the static.

Read moreExploring Pleasure – Session 07 – A Magic with Sister

error: Content is protected !!
Skip to toolbar